Game Credits


Note: Thanks to Suzaku for Credits.

Directors
Sachiko Wada
Taiki Ubukata
Kentaro Nishimura

Producers
Executive Producer - Saturo Iwata
Producer - Tohru Narihiro
Producer - Hitoshi Yamagami

Product Manager - Kenji Imai Programming
Main Program - Hiroyuki Fujiwara
Program - Makoto Katayama
Program - Junzo Akatsaka
Program - Kensaka Fujita
Program Support - Yuji Ohashi
Program Support - Takanori Hino

Coordination
Ryuichiro Kouguchi
Toyohis Tanabe
Yoshimasu Arita

Graphic Design
Ryo Hirata
Kyouku Kasuga
Daisuke Izuka
Yuji Nakamoto
Erina Makino
Shiho Tsutsuji
Yoshimori Aisaka
Tomoko Fukumoto
Toshifumi Onishi
Shuya Takaoka
Syuuichi Kajihara
Naoki Fukuda
Katsuyoshi Koya
Satoshi Kashiwa
Mitsuyasu Nomoto
Toshiyuki Nagahara

Scenario
Kouhei Maeda
Scenario Support - Sachiko Wada
Scenario Support - Taiki Ubukata
Scenario Support - Kenji Matsuara
Scenario Support - Ikuko Mikami
Scenario Support - Naomi Masuda

Music
Yuka Tsujiyoko

Sound
Opening & Ending Demo - Hiroyuki Hayashi
Sound Supervisor - Yuka Tsujiyoko
Sound Composition - Saki Haruyamu
Sound Composition - Yoshihiko Kitamura
Sound Composition - Yoshito Hirano
Sound Effects - Kaoru Kita

Artwork
Yauo Inoue
Kazuy Yoshioku