Game Credits


Note: Thanks to Suzaku for Credits.

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi

Producer
Takehiro Izushi

Director
Tohru Narihiro

Supervisor
Kentaro Nishimura

Game Scenario Director
Masayuki Horikawa

Main Program Director
Takafumi Kaneko

Art Director
Takeo Kaneda

Main Design
Sachiko Wada

Graphics Chief
Mashahiro Higuchi

Event Program
Takanori Hino

Events/Support
Makato Kanyama

AI
Chikira Yamamoto

Battle Design
Naotaka Onishi

Battle Animation
Maki Takemori
Yoko Nakai

Map Design
Sumiko Miki

Layout
Makoto Shimojo

Sound Composition
Yuka Tsujiyoko

Sound Effects
Kenichi Nishimaki
Noritaka Misawa

Artwork
Yasuo Inoue
Takashi Ito

Image Illustration
Eiji Kaneda