Game Credits


Note: Thanks to Gamefaqs for Credits.

Game Design
Shozou Kaga
Gunpei Yokoi

Superadvisor
Keisuke Terasaki

Music Composition
Yuka Tsujiyoko