Game Credits


Note: Thanks to Gamefaqs for Credits.

Executive Producer
Hiroshi Yamauchi

Producer
Gunpei Yokoi

Director
Shouzo Kaga

Chief Programmer
Tohru Narihiro

Main Program
Satoshi Sato
Hironari Kuriyama
Keiji Namba
Hiroki Yamaguchi
Genji Kubota
Sato Uda

Art Director
Satoshi Machida

Graphic Design
Toshitaka Muramatsu
Naotaka Ohnishi

Sound Composition
Yuka Tsujiyoko

Supervisor
Keisuke Terasaki