FEShrine.NET-> Gaiden-> Credits

Game Credits


Note: Thanks to Gamefaqs for Credits.

Director / Scenario
Shouzoh Kaga

Programming
Masayuki Imanisi
Tsuneyasu Tajima
Kohji Yoshida
Kei Fukada
Masahiro Simizu

Graphic Design
Satoshi Machida
Toshitaka Muramatu
Naotaka Ohonishi

Music
Yuka Tsujiyoko

Supervisor
Satoru Okada
Hirokazu Tanaka
Keisuke Terasaki

Producer
Gunpei Yokoi